Rodna ravnopravnost na izabranim funkcijama: Akcioni plan u šest koraka

Predavač na trećem modulu Online Master Class-a “Orodnjavanje ustava u svjetlu EU i međunarodnih obaveza” je bio Saša Gavrić, međunarodni ekspert za rodnu ravnopravnost, demokratsko upravljanje i ljudska prava i saradnik za rodnu ravnopravnost u političkom životu pri OEBS-ovoj Kancelariji za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) u Varšavi (Poljska) koji je polaznicima i polaznicama…

Rodni profil BiH 2021

Rodni profil zemlje za Bosnu i Hercegovinu izrađuje se u kontekstu ispunjenja obaveza definiranih Gender akcionim planom EU III, ambicioznim programom za ravnopravnost spolova i jačanje djelovanja u oblasti vanjskih poslova Evropske unije (EU GAP III), koji je usvojen 25. novembra 2020. godine za period 2021-2025. godina. EU GAP III ovlašćuje Delegaciju EU u Bosni…

PRINCIP DIREKTNE DEMOKRATIJE I USTAV BIH

Direktna demokratija predstavlja neposredno, odnosno direktno odlučivanje od stranegrađana i građanki u jednoj državi o pitanjima koja su od javnog značaja. U odlučivanjuputem direktne demokratije ne postoje posrednici između naroda koji odlučuje i donošenjaodluke. Za razliku od direktne demokratije, posredna demokratija predstavlja izražavanjevolje naroda kroz odlučivanje predstavnika koji su izabrani od strane naroda da donoseodređene…

RODNO SENZITIVAN JEZIK U PRAVNIM AKTIMA, UKLJUČUJUĆI USTAV BIH

Rodno senzitivan ili rodno osjetljivi jezik bi se ukratko mogao definisati kao upotreba odgovarajućih izraza i „osvještavanje da u jeziku postoje muški, ženski i srednji rod” i da bi u govoru trebalo da se koriste oni oblici koji odražavaju svijest o ravnopravnosti polova. Pored govora, upotreba rodno senzitivnog jezika je naročito potrebna u pravnim aktima,…

PROŠIRENJE KATALOGA LJUDSKIH PRAVA U USTAVU BIH ODREDBAMA U VEZI SA JEDINSTVENOM ZDRAVSTVENOM, SOCIJALNOM I PORODIČNOM ZAŠTITOM

Svako demokratsko društvo, u kome treba da postoji vladavina prava i poštovanje ljudskih prava, mora da osigura kompletnost u području ravnopravnosti, nediskriminacije ali i u domenu što boljeg definisanja i zaštite sve tri generacije ljudskih prava. Put prema kompletnosti bi trebalo da počne od ustavnih rješenja, a onda i da se proširi u praksu. Pritom…

Implementacija Rezolucije 1325 u BiH

Autorica: Gordana Vidović, pravnica, osnivačica udruženja Budućnost Modriča, poslanica u Narodnoj Skupštini Republike Srpske BiH je olako ratifikovala/usvajala pravne dokumente kako bi se izašlo u „susret“ međunarodnoj zajednici iako država nije spremna za implementaciju dokumenata (npr.  BiH je među prvima ratifikovala Istanbulsku konvenciju iako po kapacitetima nije u mogućnosti implementirati Konvenciju, posebno kada je riječ…

Održan Treći završni modul Online Master Class-a

Online Master Class „Orodnjavanje ustava u svjetlu međunarodnih i EU obaveza“ je završen trećim modulom održanim 10. i 11. marta 2022. godine. Tema ovog završnog modula je bila Ustav i relevantni standardi u oblasti rodne ravnopravnosti – proces ustavnih reformi u BiH iz rodne perspektive i perspektive zaštite ljudskih prava. Šta je potrebno uraditi da…

Mapa aktivnosti povodom Mjeseca izgradnje mira i jačanja ženskog aktivizma

Povodom Međunarodnog dana žena 2022. Ženska mreža BiH i Mreža za izgradnju mira u saradnji sa Inicijativom građanke za ustavne promjene, sa svim svojim članicama solidarno udružuju snage i obilježavaju Mjesec izgradnje mira i jačanja vidljivosti ženskog aktivizma u Bosni i Hercegovini. U proteklim godinama članice ovih inicijativa su povodom Međunarodnog dana žena organizirale na…