Za život bez nasilja, jer nema “malog šamara”

25.11.-Dan-elČlanice incijative “Građanke za ustavne promjene”, Radmila Žigić iz Fondacije “Lara”, Bijeljina i Lana Jajčević iz Fondacije “Udružene žene”, Banja Luka govore o nasilju nad ženama na 25.11. Međunarodni da borbe protiv nasilja nad ženama.

“Imamo zakonski okvir koji dopušta mnogo mogućnosti i selektivno se primjenjuje, od institucije do institucije, od grada do grada. Policija će izaći na teren kada je prijavljeno nasilje, a šta će dalje da se dogodi, zavisi, naravno, od situacije nasilja, ali i od mjesta gdje živi osoba koja je prijavila nasilje.

Može se dogoditi da policija samo opomene članove porodice da ne čine nasilje, da kazni i jedno i drugo u prekršajnom postupku za narušavanje javnog reda i mira, ili da se ipak pokrene krivični ili prekršajni  postupak za nasilje u porodici. U gradovima kao što su Banjaluka ili Bijeljina, ako postoje fizičke povrede, vjerovatno će biti pokrenut krivični postupak u kojem će se izreći uslovna osuda. Prema evidencijama nasilja u porodici koje su dostupne na sajtu Ministarstva porodice, omladine i sporta u Vladi RS, vidljivo je da imamo mnogo sredina gdje tokom godine nije evidentiran nijedan slučaj nasilja u porodici, ni kao prekršaj, ni kao krivično djelo, što upućuje i da žene u tim zajednicama nisu ohrabrene da prijavljuju nasilje i da se nasilje ne sankcioniše, nego se tretira kao narušavanje javnog reda i mira”, rekla je za BUKU Radmila Žigić.

nasilje-nad-ženama-ilustracija

Fondacija “Udružene žene” od početka svog rada, pa tokom dugogodišnjeg djelovanja, predanim radom na podizanju svijesti javnosti o ovom problemu i lobiranjem na zakonodavnom nivou, doprinijela da se usvoji Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u RS.

“Navedenim zakonom uspostavljen je viši nivo zaštite žrtve i ustanovljene su kazne za počinioce. Takođe smo učestvovali u radnim grupama za usvajanje Zakona o ravnopravnosti polova u BiH i na taj način doprinijeli usvajanju ovog zakona na državnom nivou. Zajedno sa partnerskim organizacijama iz cijele BiH, provodili smo Kampanju za ratifikaciju Istanbulske konvencije, koju je Bosna i Hercegovina ratificirala. Sve ove korake koje smo poduzeli, uz još brojne edukacije građana/ki i mladih, provedenih kroz obrazovni sistem u cijeloj BiH o problemu porodičnog nasilja i nasilja protiv žena, cjelokupnim svojim djelovanjem smo doprinijeli da se u našem društvu uspostavi zakonodavna zaštita žrtava,  uspostavi i podigne  nivo zaštite žena žrtava porodičnog nasilja, te na taj način smo se približili evropskim standardima”, ističe Lana.

Cijeli intervju na: www.byka.com