Izvještaj EK o BiH: Određeni napredak vidljiv, predstoji još mnogo posla!

izvjestaj-ek-o-bih-odredjeni-napredak-vidljiv-predstoji-jos-mnogo-posla_1447155470Ustav BiH i dalje neusaglašen sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i da mora biti izmijenjen u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci.

Evropska komisija objavila je danas Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u proteklih godinu dana u kojem se navodi kako je BiH od izbora u oktobru prošle godine postigla određeni napredak u ispunjavanju uvjeta na putu ka Evropskoj uniji, ali da u brojim oblastima pred vlastima stoji još mnogo posla, javlja Anadolu Agency.

Navodi se da su opći izbori u oktobru 2014. provedeni efikasno i u konkurentskom okruženju te da je Parlamentarna skupština BiH počela funkcionisti i donositi zakone.

“Nakon usvajanja Reformske agende, koja je predvidjela glavne socio-ekonomske reforme koje moraju biti provedene, uslijedio je inicijalni napredak u njenom provođenju. Saradnja između parlamenata na državnom, entitetskom i nivou Brčko distrikta mora biti unaprijeđena. Također, mora biti uspostavljena tješnja saradnja između vlada na svim razinama vlasti, ne samo kako bi zemlja bila u mogućnosti uhvatiti se u koštac sa glavnim socio-ekonomskim izazovima”, navodi se u Izvještaju EK.
– Malo konačnih presuda za organizovani kriminal –
Ustav BiH uspostavio je složenu institucionalnu strukturu koja je i dalje neefikasna i predmet različitih interpretacija. Dodaje se da je Ustav BiH i dalje neusaglašen sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i da mora biti izmijenjen u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci.

BiH se nalazi u ranoj fazi reforme javne administracije, sa visokim nivoom politizacije i slabom javnom uslugom. Reforma ove oblasti koja će uspostaviti strateški okvir koji će osigurati odgovarajuće političko vođstvo reforme javne uprave u zemlji je neophodna.

Navodi se da je reforma sektora pravosuđa usvojena i sada je potrebno da bude implementirana.

Evropska komisija navodi kako je BiH napravila određene pomake u pripremama za borbu protiv korupcije, usvojeni su nova antikorupcijska strategija i plan za period 2015.-2019. No, korupcija je i dalje širokorasprostranjena i politička predanost u borbi protiv korupcije još nije pretočena u konkretne rezultate.

Postignut je određeni nivo u borbi protiv organizovanog kriminala. Iako je proteklih godina poduzet određeni broj usješnih zajedničkih operacija, među kojima je bilo i onih u saradnji sa susjednim zemljama, koordinacija i saradnja svih institucija u zemlji, kako navodi Izvještaj, mora biti unaprijeđena. Dodaje se kako je i dalje mali broj donesenih konačnih presuda.

Pred BiH stoje brojni izazovi kad je riječ o unpaređenju poštivanja ljudskih prava i zaštite manjina. Zakonski i institucionalni okvir nadgledanja ljudskih prava zahtijeva značajna poboljšanja, a usvojeni zakoni moraju biti efektno implementirani, posebno u oblasti antidiskriminacije.

BiH je pohvaljena za učešće u regionalnim projektima i aktivnostima i za rad na uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa sa drugim zemljama, uključujući potpisivanje Sporazuma o granici sa Crnom Gorom u augustu, dok je u maju preuzla i predsjedavanje Komitetom ministara Vijeća Evrope.

– Objaviti rezultate popisa stanovništva –
Što se tiče ispunjavanja ekonomskih kriterija, kako se navodi u Izvještaju EK, BiH je u ranoj fazi razvoja funkcionalne tržišne ekonomije. Određeni progres je napravljen u poboljšanju poslovnog okruženja, posebno u oblasti pristupa tržištu i građevinskih dozvola. No, dodaje se kako je ekonomski oporavak i dalje spor.

“Teški uvjeti na tržištu rada su ostali nepromijenjeni sa nezaposlenošću od 27,6 posto u okviru koje je nezaposlenost među mladima porasla na 62,7 posto”, potcrtano je.

Navodi se kako BiH, ukoliko želi da se uspješno nosi sa visokom nezaposlenošu, mora poraditi na fleksibilnosti tržita rada i smanjenju poreznih opterećenja.

Određeni napor potrebno je napraviti u većini oblasti kako bi one bile usklađene sa acquisom EU-a što uključuje finansijsku kontrolu i statistiku. U Izvještaju se navodi kako se konačno traba procesirati i objaviti rezultati popisa stanovništva provedenog 2013. godine.

Preuzeto sa byka.com 

 

Advertisements