I ženska pitanja su Ustavna pitanja ili?

Piše: Vildana Džekman

Na posljednjoj tematskoj sjednici Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH, kojom je moderirala direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović- Hadžiabdić, a koja je održana u septembru 2015. godine predstavljeni su, kako normativni, tako i međunarodni instrumenti zaštite ženskih prava u Bosni i Hercegovini. To je vrlo važan pomak u odnosu na prethodne periode, kada se o pitanju Ustavne reforme iz rodne perspektive rijetko ili gotovo nikako nije govorilo.

a7239ca92428f598cb4caae9fdaeab7d_featured_articleNa pomenutoj tematskoj sjednici predstavljene su Konvencije koje garantiraju i pružaju zaštitu ženama među kojima su: Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (1979)-CEDAW, Pekinška deklaracija sa Platformom za akciju (1995),Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a 1325 „Žene, mir, sigurnost“ (2000), Rezolucija Evropskog parlamenta o učešću žena u mirnom rješavanju sukoba (2000/2025(INI), Preporuka Rec (2003) 3 Komiteta ministara Vijeća Evrope zemljama članicama o ravnopravnom učešću žena i muškaraca u političkom i javnom donošenju odluka.Ovo je jedan od vrlo važnih pomaka u kontekstu otvaranja ove teme i ukazivanja na važnost posmatranja Ustava iz rodne perspektive. Ukoliko napravimo osvrt, u 2011. godini u incijalnom, 2. i 3. periodičnom izvještaju BiH[1] o primjeni Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), je naglašeno da je u BiH 2007. godine započeo proces ustavnih reformi, koji je iniciran od strane međunarodne zajednice, kako se navodi: „U proces su bili uključeni predsjednici parlamentarnih političkih partija. Među političarima koji su radili na ustavnim reformama nisu bile vidljive žene političarke.

Urađena je komparativna analiza ustavnih rješenja u pet država, kao i preporuke za integraciju međunarodnih standarda iz oblasti ravnopravnosti spolova u ustave. Agencija je formirala radnu grupu koja je, u skladu sa ovim Preporukama, izradila prijedlog ustavnih amandmana u formi publikacije, koja je štampana i široko  distribuirana parlamentarcima i svim političkim partijama. S obzirom da još uvijek nije došlo do procesa reforme Ustava u BiH, navedeni amandmani nisu uvršteni u Ustav.

Gender Centar Federacije BiH, u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH i Gender centrom Republike Srpske nastavio je proces uključivanja principa ravnopravnosi spolova u ustavne reforme. Organizovani su sastanci sa parlamentarkama i predstavnicima nacionalnih manjina i vulnerabilnih grupa. Cilj sastanaka bilo je što jasnije i sveobuhvatnije definisanje smjernica za ustavne promjene, te uključivanje istih i u entitetske ustave.

Nepoznato je koji su to i šta se desilo sa prijedlozima amandmana koji je izradila Agencija za ravnopravnost spolova u formi publikacije, „koja je široko distribuirana“, kako je navedeno u samom izvještaju.

U periodu od 2011. do 2013. godine bh. vlasti nisu napravile značajne pomake u kontekstu uključivanja žena u procese Ustavnih reformi sa ciljem suzbijanja diskriminacije na osnovu spola i garancije ženskih prava najvišim pravnim aktom jedne države. Upravo je i kompletne pomake, možda je bolje reći, odmake i primijetio Komitet za ukidanje diskirminacije među ženama, koji je prateći primjenu Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije među ženama (CEDAW), iskazuje svoju zabrinutost jer Ustav BiH ne uključuje definiciju diskriminacije žena u skladu sa zakonodavnim tako i međunarodno obavezujućim aktima koji su doneseni i koji se implementiraju.

Tako npr. u Zaključnim zapažanjima na kombinovani 4. i 5. Periodični izvještaj BiH[2] koji je donio Komitet za ukidanje diskriminacije žena u julu 2013. godine date su preporuke državi u različitim oblastima djelovanja. Komitet je kao zasebnu preporuku naveo i preporuku 13. koja se odnosi na Ustavni i zakonski okvir, a koja glasi:

Iako potvrđuje postojeće definicije u Zakonu o ravnopravnosti polova, Komitet izražava zabrinutost da Ustav u ovom trenutku ne uklјučuje sveobuhvatnu definiciju diskriminacije žena, u skladu sa Članom 1, i principa ravnopravnosti između žena i muškaraca, u skladu sa Članom 2. Konvencije. 14. U svjetlu procesa ustavnih promjena, Komitet preporučuje da Zemlјa članica posebno ugradi u novi Ustav definiciju ravnopravnosti između žena i muškaraca i zabranu direktne i indirektne diskriminacije žena u javnoj i privatnoj sferi, u skladu sa članovima 1. i 2. Konvencije.

Ipak značajno je da su institucije vlasti prepoznale važnost ne samo otvaranja ove teme, nego i preporuke Komiteta za ukidanje diskriminacije nad ženama koji se odnose na ravnopravnost unutar Ustavnog i zakonskog okvira.

Otvaranje dijaloga o ovoj temi, kao i važnost uključivanja žena u procese Ustavnih reformi prepoznala je i inicijativa „Građanke za ustavne promjene“ koja je pokrenuta 2012. godine i trenutno broji 29 članica/ova koji uključuju pojedinke/ce i organizacije civilnog društva. Prije dvije godine, inicijativa je izradila „Platformu ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive.“[3]

U decembru 2013. godine Povjerenstvo za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH je pružilo podršku amandmanima i od tada se Platforma sa amandamanima nalazi u parlamentarnoj proceduri.

Komitet za ukidanje diskriminacije pozvao je Bosnu i Hercegovinu na izradu i prezentaciju narednog 6. periodičnog CEDAW izvještaja koji će se desiti u julu 2017. godine. Do tog perioda, a koji se neminovno bliži, biće zanimljivo sagledati koliko je BiH napravila pomaka i/ili odmaka po pitanju uključivanja žena u procese Ustavnih reformi.

U narednom periodu, inicijativa „Građanke za ustavne refome“ će aktivno raditi na ukazivanju važnosti donošenja rodno-odgovornog Ustava, kao i uvođenja afirmativnih mjera sa ciljem postizanja pune rodne i polne ravnopravnosti, prepoznajući važnost učešća žena u navedenim procesima jer su i ženska pitanja, ustavna pitanja.

[1] http://arsbih.gov.ba/wp-content/uploads/2014/02/110531_CEDAW_BiH_FINAL.pdf

[2] http://arsbih.gov.ba/wp-content/uploads/2014/02/CEDAW_4-5.pd

[3]https://gradjankezaustavnepromjene.wordpress.com/platformu-zenskih-prioriteta/

Advertisements