Dragana Đurić: Potrebno je raditi na lokalizaciji Ustava

Dragana Đurić je aktivistkinja, feministkinja koja dugi niz godina aktivno se zalaže za ravnopravnost spolova i osiguranje vidljivosti i ravnopravnog tretmana žena u političkom i javnom životu.

11973695_10153129737312634_353233523_o     Dragana koja je trenutno aktivna u Forumu žena Bratunac, obnaša istodobno i funkciju predsjednice Kordinirajućeg odbora Incijative „Građanke za ustavne promjene“.

Kako nam je navela Dragana, njeni  prvi doticaji sa ustavnim reformama su započeli preko projekta koji je realizirao Helsinški parlament građana Banja Luka i TPO Fondacija.

„Bila sam članica radne grupe za izradu Platforme ženskih prioriteta na Ustav BiH. To je prvi put da su se ženske organizacije sa prostora cijele Bosne i Hercegovine okupile oko zajedničke ideje izmjene Ustava BiH iz gender perspektive sa ciljem da iz toga proizađe dokument.“

Dragana, koja godinama radi na podizanju svijesti šire javnosti o važnosti ravnopravnog učešća žena u političkom životu, naglašava da nema osjećaj  da su žene uključene i prepoznate kako u samom Ustavu, tako i po pitanju učešća u radnim grupama za njegovu izmjenu.

„Meni je bilo važno da budem dio te priče, jer ranije incijative iz ove oblasti su većinom pokretali i vodili muškarci. Uvijek sam imala osjećaj, do sada, da su žene  isključene iz tog procesa, a čine polovinu stanovništva.“

Za Draganu je Incijativa „Građanke za Ustavne promjene“  od izuzetne važnosti, upravo jer su pokretačice upravo žene i Incijativa je otvorena za sve građanke/e. Incijativa ima za cilj da ne isključuje, nego naprotiv da lokalizuje pitanje Ustava na nivo koji je razumljiv i prepoznatljiv običnoj građanki/inu.

Tako je Incijativa izradila Platformu sa rodnim amandmanima u kojima svakako pored nekoliko ciljeva jeste da se ide u pravcu izmjene Ustava BiH sa rodne perspektive, čime se garantuje prošireni katalog ženskih prava, ujednačavanje zdrastveno-socijalne politike i naravno direktna demokratija koja će omogućiti svakoj građanki/inu izmjene Ustava BiH.

 „Potrebno je raditi na nekoliko nivoa. Do sada Ustavu je dat elitiristički karakter, ne tiče se običnog čovjeka, a trebao bi. Potrebno je raditi na lokalizaciji Ustava, sa ciljem da ga približimo običnoj građanki/inu. Uporedo sa tim, potrebno je da se radi na zagovaranju i lobiranju na višim nivoima vlasti, kao i sprovoditi kontinuirane edukacije građanki/a.“

Sa Draganom smo razgovarali o smjerovima daljeg djelovanja Incijative kada je u pitanju izmjena Ustava BiH.

„Zajedničkim zalaganjem oko iste ideje, okupljanjem većeg broja članica/ova, pravljenjem baze i samim tim povećanjem vidljivosti Incijative i ideja oko kojih se krećemo jedan je od značajnih koraka ka donošenju rodnosenzitivnog Ustava BiH. U BiH je većina tema proces, a posebno kada govorimo o promjenama Ustava BiH i to iz rodne perspektive. Stoga, smatram da je potreban kontinuiran rad na ovoj oblasti, usljed čega možemo i očekivati neke promjene.“

Za sam kraj, na pitanje šta je podstiče da se bavi ovim temama i koje su njezine želje, Dragana kaže:

„Apsolutno vjerujem u promjene, zato sam u ovome. Moja želja je da dio amandamana koje smo kroz Incijativu sačinile uđu u Ustav.“

Autorica: Vildana Džekman, ob. utorak, 01.09.2015., 13:41

————————————————————————————————-

Dragana Đurić is an activist, feminist who has been active in advocating for gender equality and ensuring visibility and equal treatment of women in political and public life for many years .
Dragana is currently active in the Women's Forum Bratunac and she holds at the same time a function of the President of the Coordinating Committee of the Initiative “Women Citizens for Constitutional Reform”.

As Dragana stated, her first contacts with the constitutional reforms started with the project, which was implemented by Helsinki Citizens’ Assembly Banja Luka and TPO Foundation.
“I was a member of the working group for drafting the Platform of Women's Priorities to the BiH Constitution. That was the first time that the women's organizations from whole Bosnia and Herzegovina gathered around a common idea of ​​changing the Constitution of Bosnia and Herzegovina from a gender perspective in order that this results with the document”.
Dragana worked for years to raise public awareness about the importance of equal participation of women in political life, pointing out that she has no sense that women are included and recognized both in the Constitution and in terms of participation in working groups for its changes.
“To me, it was important to be part of that story, because earlier initiatives in this area were mostly run and led by men. I always had the feeling that women are excluded from that process and they are half of the population.”
For Dragana, the Initiative “Women for Constitutional Reform” is very important, mostly because the promoters are women and because the Initiative is open to all citizens/women citizens. The Initiative aims not to exclude, but rather to locate the question of the Constitution at a level that is understandable and recognizable to ordinary citizens/women citizens.
Thus, the Initiative developed a Platform with gender amendments which has several goals towards changes of the Constitution with a gender perspective and which guaranteed an expanded catalog of women's rights, the harmonization of the health-social policy and of course direct democracy that will enable every citizen/women citizen right to change the Constitution.
 “We need to work on several levels. So far, the Constitution has elitist character, it does not concern the common man and it should. It is necessary to work on the localization of the Constitution, with the aim of bringing it closer to ordinary citizens/women citizens. Along with this, it is necessary to work on advocacy and lobbying at the higher levels of government as well as on carrying out continuous education of citizens/women citizens.”
We discuss with Dragana directions for further action of the Initiative when it comes to change the BiH Constitution.
“The joint efforts around the same idea, bringing together a large number of member/women members, making the base and thereby increasing the visibility of the Initiative and ideas that concern us, is a key step towards making gender sensitive Constitution. In BiH, most of the topics are the process, especially when we talk about changes of the Constitution and from a gender perspective. Therefore, I consider that it is required continuous work in this area, due to which we can expect some changes”.
At the very end, the question of what is encouraged her to deal with these issues and what are her wishes, Dragana says:
“I absolutely believe in change and that is why I am in this. My wish is that at least one part of the amendments that we draw up through the Initiative enters into the Constitution”.
Women author: Vildana Jackman, published on Tuesday, September 1 2015, 01:41 pm

Advertisements