“Žene i danas izražena manjina u javnom i političkom životu…”

Žene danas i njezino biračko pravo

Mr sc. Aleksandra Vuković – pomoćnica direktora za opšte, pravne i kadrovske poslove u  Javnoj  zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Trebinje.

women-in-politics-bsApstrakt: Biračko pravo, kao temeljno i ustavom zagarantovano političko pravo građana da biraju svoje predstavnike, odnosno da budu birani u predstavnička tijela i    druge javne položaje, predstavlja jedan od najvažnijih oblika institucionalne participacije građana u političkom životu zajednice.

Evolucija biračkog prava, koje je vijekovima   bilo ograničeno različitim cenzusima, nije u svim zemljama imala istu putanju. Značajnije širenje biračkog prava, kao jednog od osnovnih ljudskih prava,  uočava se tek u razdoblju između dva svjetska rata, a  posebno  nakon Drugog svjetskog rata, kada, nezavisno od pola, većina evropskih država uvodi opšte pravo glasa.   Istorijski posmatrano, društvena neravnopravnost žene u principu je bila pravilo, dok je njena ravnopravnost predstavljala izuzetak.    Iako se danas pravo glasa žena smatra karakteristikom modernog demokratskog društva, opravdano se može postaviti    pitanje koliko   zaista žene koriste   pravo    da biraju i budu birane, uprkos istorijskoj  činjenici    teške borbe za sticanje subjektiviteta aktivnog i pasivnog biračkog prava, za koje su se tako dugo zalagale1 .   Pored  činjenice da je ustavima i zakonima u Bosni i Hercegovini garantovana ravnopravnost polova u svim oblastima života i rada, proklamovana ravnopravnost i načelo nediskriminacije često se ne potvrđuju u praksi, pri čemu postoji vidan nesklad između normativnog i stvarnog statusa, položaja i uloge žene u političkoj i javnoj sferi.

Ključne riječi: ljudska prava, biračko pravo, jednakost i ravnopravnost polova, pozitivno zakonodavstvo, apstinencija.

Čitav članak možete pročitati na sljedećem linku:  file:///C:/Users/User/Downloads/Zena%20danas%20i%20njeno%20biracko%20pravo%20(1).pdf

Advertisements